امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی، انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پایدار، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

 

در این راستا کمیته فنی 207 سازمان بین‌المللی (ISO/TC207) در سال1996 سری استاندارد ISO 14000 را در رابطه با سیستم مدیریت محیط زیست، تدوین و منتشر نمود. سری استانداردISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمینه محیط زیست، زمینه مناسبی را در سازمان‌ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش‌های متفاوت در طرح‌ریزی، اجرا وکنترل فرایندهای سازمان و توجه به رویکرد محیط زیست، فراهم می‌آورد.

برخی از مزایای اصلی به کارگیری این سری استاندارد به شرح زیر می‌باشد :
- اهمیت دادن به جنبه‌های محیط زیستی در تولید یا ارائه خدمات
- کاهش آلودگیهای زیست محیطی
- یکپارچه کردن سیستم‌های مدیریتی و بهبود روش‌های مدیریت
- صرفه جویی و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی و انرژی
- رعایت قوانین ملی محیط زیستی
- حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری