امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999

سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (Occupational Health & Safety Assessment Series ) OHSAS 18001 در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی جهت استقرار و ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی تدوین شده است.

 

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرف های ذینفع در معرض ریسک های OH&S یاری نماید. ایجاد محیط کاری ایمن و سالم ، کاهش ریسک حوادث و بیماری های شغلی از مهمترین اهداف استقرار OHSAS18001:1999 می باشد.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری