امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار سیستم HACCP

HACCP به معنای تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی است و یک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد. HACCP را می توان یک سیستم کنترلی و یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی (از تولیدکننده اولیه تا مصرف کننده نهایی) دارای کاربرد بوده و با استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرایندهای غذایی اطمینان حاصل می گردد.

 

از دیدگاه کاربردی HACCP کلیه خواسته های GHP (Good Hygine Practices) و GMP (Good Manufacturing practices) را در بر گرفته و تمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار می دهد.

 

سیستم HACCP، تضمینی‌ست بر ایمنی مواد غذایی و سازگاری کامل با سری استاندارد ISO9000 دارد. این سیتم کمک شایانی به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی می کند. با استقرار این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک به نحوی که مصرف فراورده غذایی هیچگونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد، جلوگیری به عمل می‌آید.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری