امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی است که همواره سیستم‌های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه‌ای آن را بیان نموده‌اند. تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد انگیزه‌های لازم برای سازمان‌ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و نیل به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت‌های سازمانی می‌باشد.
مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخودار است. در این مدل تأثیر عوامل توانمندساز‌ها (Enablers) و نتایج‌ (Results) به یک اندازه پررنگ و حائز اهمیت می‌باشد. در بسیاری از ارزیابی‌های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمندساز بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. با تکیه بر شاخص‌ها و استانداردهای موجود در سازمان مدل EFQM زمینه‌ ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان، تعریف پروژه های بهبود و تعیین مسیر تعالی سازمان را فراهم می‌سازد. دریافت جایزه ملی بهره وری  و جایزه ملی کیفیت  در ایران بر اساس مدل EFQM بوده و نتایج حاصل از آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری می‌کند.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری