امروز، چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

همکاری رمز موفقیت است .
۱۳۹۷/۱۲/۲۰

محدودیتی برای کار اشخاص متصور نیست، مشروط بر اینکه نخواهیم به اینکه این موفقیت به چه کسی امیتاز می دهد فکر کنیم. کارگروهی تولید موفقیت می کند و از اینرو چه بهتر که به کار گروهی خود بها بدهید.