امروز، چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

٥ نکته براى خلق معجزه انگیزشى در کار
۱۳۹۷/۱۲/۲۳

١- لبخند بزنید.         

٢- از افراد سؤال بپرسید.

٣- به دیگران گوش دهید.

٤- بگویید "متشکرم".

٥- افراد را به بهبود مستمر تشویق کنید.