امروز، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=44-22