امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

تغییر کنید تا اطرافیان شما هم افراد دیگری شوند
۱۳۹۷/۱۱/۰۴
پونگ معتقد است افرادی که در اطراف ما هستند به صورت اتفاقی در کنار ما قرار نگرفته اند بلکه به دلیل تشابه یا نقطه اشتراک خاصی جذب ما شده اند . بنابراین قبل اینکه در جستجوی تغییر در دیگران باشید باید به فکر تغییر خودتان باشید.رفتار دیگران با ما ، قبل اینکه به دیگران بستگی داشته باشد به نگاه خودمان به خود بستگی دارد!