امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

افراد پر کار شادترند
۱۳۹۷/۱۱/۰۵

مغز از بطالت خوشش نمی آید ،به همین خاطر، هر وقت کار شما بیشتراست، برای قدردانی از کارهایی که انجام میدهید دو پامین (هورمون شادی )ترشح میکند.