امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های جیم کولینز
۱۳۹۷/۱۱/۱۲

اگر بیش از 3اولویت دارید، در واقع هیچ الویتی ندارید! برای عالی شدن، قاطعیت حذف اولویت های, به ظاهر خوب را تمرین کنید.