امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آفتاب پرست های سازمان خود را می شناسید؟
۱۳۹۷/۱۱/۱۵

آفتاب پرست سازمانی، مدیران یا کارکنان چاپلوسی هستند که اگر نظرات خود را مخالف نظرات مدیران بالا دستی تشخیص بدهند ، با وجود آنکه اعتقادی به نظرات مدیران بالادستی ندارند ، برای حفظ منافع و جایگاه سازمانی خود مانند آفتاب پرست رنگ عوض می­کنند و فوراً نظرات خود را تغییر داده و با مدیران بالا دستی همسو می کنند.