امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

از هدفهایتان یادداشت برداری کنید .
۱۳۹۷/۱۱/۰۶

حدود 3 در صد از مردم دنیا هدف دارند و فقط 1 در صد از مردم آنرا روی کاغذ می آورند، یادداشت هدف هایتان ، چون ذهن را متمرکز و منظم می کند احتمال دستیابی به اهداف را چند بار افزایش می دهد.