امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های هنری مینتزبرگ
۱۳۹۷/۱۱/۱۳

وقتی محیط، قابل پیش بینی است، شما نیازمند افراد باهوش هستید، وقتی محیط، غیر قابل پیش بینی است ، شما نیازمند افراد دارای توان سازگاری هستید.