امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

مدیریت بهره‌وری

بهبود بهره‌وری و کیفیت بهتر، امروزه به جنبش ملی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بهبود بهره‌وری به عنوان یکی از بهترین و مؤثرترین روش‌های نیل به رشد اقتصادی با توجه به منابع تولید محدود و افزایش رقابت مطرح است.در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مقرر

گردید، تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی سهم ارتقای بهره‌وری را با تعیین الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها در رشد تولید ناخالص داخلی به عدد 3/31% برسانند. همچنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ی شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تخصیص منابع مالی با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها صورت پذیرد.

بهبود بهره‌وری همانند سایر نگرش‌های بهبود عملکرد، مستلزم طرح‌ریزی، اندازه‌گیری، ارزیابی و تدوین راه‌کارهای بهبود می‌باشد. بهره‌وری برای سازمان‌های صنعتی/ خدماتی منافع متعددی چون افزایش سود، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایت شغلی، دقت و سرعت عمل کارکنان، ‌ایجاد رقابت سالم‌تر،‌ ایجاد محیط کاری مناسب، امنیت شغلی کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاری و افزایش انگیزه را نام برد.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری