امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

مهندسی ارزش

حرکت در جهت توسعه مستلزم برنامه ریزی دقیق، اجرای به موقع برنامه ها وطرح ها با توجه به محدودیت منابع در دسترس می باشد، این امر فراهم نمودن امکانات و منابع مورد نیاز را به چالش مشترک کشورهای در حال توسعه بدل نموده است. در این وضعیت که توسعه زیربنایی کشور در اولویت کلیه سازمانها قرار گرفته است، لزوم تامین و مدیریت صحیح منابع مالی بیش از پیش احساس می شود. با توجه به محدودیت منابع موجود، نیل به چشم انداز 20ساله و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه کشور با مدیریت صحیح هزینه ها میسر خواهد شد. مهندسی ارزش ابزاری مناسب برای مدیران جهت ارتقا بهره وری  بهبود عملکرد مدیران می باشد. تحقیقات نشان داده، انجام مطالعات مهندسی ارزش منجر به بازگشت سرمایه به نسبت 1 به 20 شده است.

بکارگیری مهندسی ارزش می تواند ضمن تعیین دقیق نیازها و اولویت ها براساس متدولوژی مبتنی بر ارزش مبادرت ورزد که منجر به کاهش هزینه، بهبود کیفیت و کاهش زمان در طرح های عمرانی، تامین تجهیزات وغیره می شود. مهندسی ارزش مدیران را  در نیل به اهداف برنامه ای و حصول رضایت گستره  وسیع ذی نفعان یاری نماید. فرآیند آنالیز ارزش بر تعیین و حذف ویژگی هایی از محصول و خدمات متمرکز است که هیچ گونه ارزش افزوده ای برای مشتری یا محصول ندارد اما هزینه ای بر فرآیند ساخت یا ارائه خدمت تحمیل می کند.مهندسی ارزش برای سازمانهای صنعتی / خدماتی منافع متعددی مانند کاهش هزینه تولید، ارتقاءبهره وری سازمان، بهبود کیفیت محصولات/خدمات سازمان، افزایش قدرت رقابت، ایجاد امکان تحلیل اقتصادی محصولات/خدمات، روش ها و سیستم های سازمان، افزایش مشارکت کارکنان وتشویق ایده های خلاق در طراحی، تولید و بهبود محصولات/خدمات را نام برد

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری