امروز، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

ISO22000 استاندارد بین المللی جدیدی است که برای اطمینان از ایمنی زنجیره های تامین مواد غذایی تدوین شده است. این استاندارد چارچوبی از الزامات هماهنگ شده را در سطح بین المللی برای ایجاد رویکردی یکسان در بهداشت و ایمنی مواد غذایی فراهم می سازد . این استاندارد در سازمان ISO توسط کارشناسانی از صنعت غذا به همراه نمایندگان سازمانهای بین المللی تخصصی و با همکاری نزدیک کمیسیون قوانین مواد غذایی (Codex) ، نهاد تاسیس شده توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان سلامت جهانی (WHO) به صورت مشترک برای توسعه استانداردهای مواد غذایی، تعیین گردیده است .

 

ISO22000 اجرای سیستم قوانین HACCP (تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی) را برای سازمانهای سراسر جهان به روشی هماهنگ، تسهیل کرده و بسته به کشور یا محصول غذایی تغییر نمی‌کند.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری