امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

خدمات مشاوره - فهرست استاندارد ها

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008

در سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استانداردهای ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری استاندارد، ایجاد الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است. سیستم های مدیریت کیفیت به  منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی می شود. امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی، علاقه وافری به استقرار سیستم مدیریت کیفیت نشان می دهند.


سیستم های مدیریت کیفیت به عنوان ابزاری برای بوجود آوردن محصولات منطبق با خواسته های مشتری در سازمان استقرار می یابد.

 

 مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت :
- افزایش رضایت و اعتماد مشتری
- کاهش دوباره کاریها
- طراحی و ارائه بهتر خدمات
- شناسایی فرایندهای داخلی سازمان و تعیین توالی و تعامل این فرایندها
- بهبود مستمر فرایندها
- ردیابی محصولات و خدمات
- بهبود بهروری و کارایی
- بهبود وضعیت مستندات
- شفاف‌سازی حدود مسئولیتها
- افزایش قابلیت رقابت و سهم بازار
- بهبود شهرت در بازار و حضور در بازارهای جهانی

استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001:1999 استقرار سیستم HACCP استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM مهندسی ارزش مدیریت بهره‌وری