امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

خدمات آموزشی

دوره های آموزشی مدیریت کیفیت
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی ISO9001:2008۳ روز
2ممیزی داخلی ISO9001:2008۳ روز
3سر ممیزی ISO9001:2008 ( با گواهینامه رسمی IRCA)۵ روز
4سمینار آموزشی با استاندارد ISIRI13000۱ روز
5مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت فراگیر مبتنی بر ISIRI13000۳ روز
6ممیزی داخلی ISIRI13000۳ روز
7مبانی ، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO/TS29001:2010۲ روز
8سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)۱ روز
9مدیریت برای موفقیت پایدارسازمان براساس استاندارد ISO9004:2009۲ روز
10بازآموزی ممیزان داخلی ISO9001:2008۲ روز
دوره های آموزشی مدیریت انرژی
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی وتشریح الزامات سیستم مدیریت‌انرژی مبتنی بر EN16001:2009 وISO50001:2011 و ANSI/MSE2000:2008۲ روز
2پایش و هدف گذاری انرژی Energy Monitoring &targeting۱ روز
3ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر EN16001 :2009 وISO50001:2011 و ANSI/MSE2000:2008۲ روز
4سر ممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردISO50001:2011 (با گواهینامه رسمی IRCA )۵ روز
5ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد AS/NZS3598:2000۳ روز
6ممیزی و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان مبتنی بر استاندارد AS/NZS3598:2000۲ روز
7مباحث پیشرفته انرژی حرارتی۴ روز
8مباحث پیشرفته انرژی الکتریکی۴ روز
9انرژی های تجدید پذیر۲ روز
10مدیریت مصرف و تولید هوای فشرده در تاسیسات و کارخانجات صنعتی۱ روز
11مدیریت مصرف روشنایی در ساختمان های اداری وصنعتی۱ روز
12مبانی انرژی بادی۲ روز
13ارزیابی ظرفیت و پتانسیل مزرعه های بادی۲ روز
14انرژی بادی ویژه مهندسان و متخصصان۵ روز
دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو و قطعه سازی
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 16949:2009۳ روز
2ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009۳ روز
3طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 2008۲ روز
4تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 2008۲ روز
5تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA۲ روز
6کنترل فرآیند آماری SPC۲ روز
7ممیزی محصول به روشSQFE۱ روز
8فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP۱ روز
9ممیزی (آدیت) فرآیند۱ روز
10طراحی برای قابلیت ساخت ، طراحی برای قابلیت مونتاژ (DFM/DFA )۲ روز
دوره‌ های‌ آموزشی مدیریت محیط‌ زیست ، مدیریت ایمنی‌ و بهداشت‌ حرفه‌ای
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی ، تشریح الزامات مستند سازی ISO14001:2004۳ روز
2ممیزی داخلی ISO14001:2004۳ روز
3سر ممیزی ISO14001:2004( با گواهینامه رسمی IRCA)۵ روز
4مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی OHSAS18001:2007۳ روز
5ممیزی داخلی OHSAS18001:2007۳ روز
6سر ممیزی OHSAS18001:2007( با گواهینامه رسمی IRCA)۵ روز
7مبانی و تشریح الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه IMS۳ روز
8ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS۳ روز
9آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS۱ روز
10مستند سازی یکپارچه سیستم های مدیریت IMS۱ روز
11روش ها و تکنیک های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی۲ روز
دوره های آموزشی مدیریت ریسک
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000۲ روز
2روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ISO31010۳ روز
3مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی Enterprise RM۲ روز
4مدیریت ریسک پروژه ها بر مبنای استاندارد PMBOK۱ روز
5مدیریت سبد پروژه ها بر مبنای شاخص های مدیریت ریسک۱ روز
6مدیریت قابلیت اعتماد و مدیریت ریسک۲ روز
دوره‌ های‌ آموزشی ایمنی ، محیط زیست و ریسک
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی ، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS۳ روز
2سر ممیزی سیستم مدیریت HSE۵ روز
3تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE۳ روز
4تجزیه و تحلیل رویدادها در سیستم HSE۳ روز
5مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000۲ روز
6تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE۲ روز
7مدیریت استراتژیک با رویکرد HSE۲ روز
8مدیریت تغییر در HSE۲ روز
9مدیریت ریسک در ارگونومی۲ روز
10شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز بر اساس استانداردISO17776:2002۲ روز
11مدیریت ایمنی فرآیند۳ روز
12ایمنی و بهداشت محیط کار بر اساس استانداردهای OSHA۳ روز
13مدیریت HSEپیمانکاران۲ روز
14مدیریت شرایط اضطراری۲ روز
دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1گسترش عملکرد کیفیت QFD۲ روز
2طراحی آزمایش ها DOE۲ روز
3هزینه های کیفیت COQ۲ روز
4کارگاه حل مسأله (PS) از طریق تجزیه و تحلیل علل ریشه ای۲ روز
5آشنایی با ایدئولوژی TRIZ و معرفی جعبه ابزارها۳ روز
6کاربرد علمی TRIZدر حوزه مسائل وابسته۲ روز
7کنترل فرآیند آماری SPC۲ روز
8طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 2008۲ روز
9تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 2008۲ روز
10تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA۲ روز
11تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab۲ روز
12تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارSPSS۳ روز
13رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما(6δ)۲ روز
14کمربند سبز Green Belt۱۰ روز
15کمربند سیاه Black Belt6 روز
16حامیان پروژه شش سیگما (champion)۳ روز
17طراحی برای شش سیگما (Dfss )6 روز
18روش نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات ( ویژگی های وصفی و متغیر ) بر مبانی استانداردهای ISO2859 و ISO3951۲ روز
19فنون خطا ناپذیری Poka Yoke برای کاهش خطاهای انسانی۲ روز
20آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا DPMO۱ روز
دوره های‌آموزشی اعتباردهی و خدمات آزمایشگاه ها و مراکز تست‌ و آزمون
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1کالیبراسیون عمومی (CME )۲ روز
2مبانی و مستند سازی ISO/IEC17025۲ روز
3ارزیابی داخلی آزمایشگاه ها ISO/IEC17025۲ روز
4تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت EUM۱ روز
5کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارهای آماری۲ روز
6صحه گذاری روش های آزمون۱ روز
7اصول اندازه گیری به روش کروماتو گرافی(G.C.&H.P.LC)۱ روز
8کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر دما۲ روز
9کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر الکتریکی۲ روز
10کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر فشار۲ روز
11کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر حجم۱ روز
12کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر جرم۱ روز
13کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر ابعاد۲ روز
14مبانی و مستندسازی آزمایشگاه‌های طبی‌مبتنی براستاندارد ISO 15189۲ روز
15ارزیابی آزمایشگاه های طبی مبتنی بر استاندارد ISO 15189۲ روز
دوره های‌آموزشی صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری، دارویی و آرایشی
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی درصنایع مرتبط باتولیدموادغذایی مبتنی براستاندارد ISO22000:2005 وHACCP۳ روز
2ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000:2005 و HACCP۳ روز
3سر ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000:2005 و HACCP( با گواهینامه رسمی IRCA )۵ روز
4اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی۲ روز
5اصول و مبانی GMP در صنایع دارویی ، آرایشی و بهداشتی۲ روز
6اصول و مبانی GIP در صنایع دارویی۲ روز
7مبانی،تشریح الزامات ،ساخت ومستندسازی استانداردبین المللی غذا(IFS)۲ روز
8مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد بین المللی اتحادیه فروشندگان مواد غذایی (BRC)۲ روز
9مبانی، تشریح الزامات ،ساخت ومستند سازی وممیزی داخلی‌استاندارد GLOBAL GAP۳ روز
10اصول ومبانیGMP درصنایع تولیدخوراک دام،طیوروآبزیان/‌کشتارگاه‌های صنعتی/واحدهای فراوری وبسته بندی فرآورده‌های خام دامی۲ روز
11مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت در تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 و استاندارد ISO22006۳ روز
12تجزیه و تحلیل ریسک ( Risk Analysis )درصنایع مرتبط بازنجیره تولید مواد غذایی۲ روز
13مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان / کشتارگاه های صنعتی / واحدهای فراوری وبسته بندی فراورده های خام دامی مبنی براستانداردISO22000:2005 وHACCP۳ روز
14سیستم ردیابی خوراک دام ، طیور و آبزیان و مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22005:2007۱ روز
15آشنایی با اصول ، مبانی و ممیزی تخصصی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000:2005۲ روز
دوره های‌آموزشی تخصصی بخش بهداشت و درمان
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1مبانی، تشریح الزامات استانداردهای بخش استریلیزاسیون مرکزی CSSD)Central Sterilization&Sanitation Department)۳ روز
2کنترل عفونت های بیمارستانی HAIC)Hospital Acquired Infection Control)۳ روز
3مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO13485۳ روز
4ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO13485۳ روز
5اعتبار بخشی بین المللی مراکز بهداشتی - درمانی JCI)Joint Commission International)۵ روز
6استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME)World Federation of Medical Education۴ روز
7مدیریت منابع انسانی در مراکزبهداشتی – درمانی و بیمارستان ها۳ روز
8مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ویژه مراکز بهداشتی - درمانی Costumer Relationship Management۲ روز
9مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان۳ روز
دوره های‌ آموزشی تعالی سازمانی
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM۲ روز
2خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM۲ روز
3تربیت ارزیاب و خود ارزیابی بین المللی۴ روز
4برنامه ریزی استراتژیک۲ روز
5بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان BSC۲ روز
6ارزیابی عملکرد کارکنان۲ روز
7الگو برداری سیستماتیک Benchmarking۲ روز
8مدیریت جامع زنجیره تامین ( لجستیک و زنجیره تامین)۲ روز
9تدوین اظهار نامه۲ روز
10کارگاه تدوین ماموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اهداف جسورانه۱ روز
11تعیین و بهبود سبک رهبری۲ روز
12کارتیمی بر اساس مدل Belbin۱ روز
13تشریح و چارچوب فرآیندی از دیدگاه EFQM با استفاده از متد Philips۳ روز
14تشریح معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران ( رویکرد کیفیت محصول)۲ روز
15مسئولیت اجتماعی سازمان ( CSR )۲ روز
16آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی۲ روز
17سازمان استراتژی محور۱ روز
18اصول مدیریت کیفیت جامع ( TQM )۲ روز
دوره های آموزش برای مدیران و کارشناسان آموزش
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1شیوه های نوین نیاز سنجی ، برنامه ریزی و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO10015۱ روز
2کارگاه اندازه گیری نسبت بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)۱ روز
3کارگاه روش های نیازسنجی آموزش ( تحلیل و تعیین نیازهای آموزشی )۲ روز
4کارگاه طراحی و برنامه ریزی آموزش۲ روز
5کارگاه کنترل و اجرای مؤثر آموزش۱ روز
6کارگاه ارزشیابی و اثربخشی آموزش۲ روز
7مدیریت دانش۲ روز
8آموزش برای آموزش دهندگان ( TTT)۲ روز
9چگونه محتوای آموزشی تدوین کنیم (MTC )۲ روز
10سازمان های یادگیرنده۲ روز
دوره های آموزشی مدیریتی
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد بین المللی SA8000:2008 ( مبانی ، الزامات و ارزیابی)۳ روز
2تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مبتنی بر ISO10017۳ روز
3مدیریت و بهبود فرآیندها۲ روز
4مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR۲ روز
5سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001:2007 و ISO10002:2004 و ISO10003:2004۳ روز
6سنجش رضایت مشتری CSMمبتنی بر استاندارد ISO10004۲ روز
7مدیریت ارتباط با مشتریCRM۲ روز
8مدیریت منابع انسانیHRM۲ روز
9نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM۲ روز
10اثر بخشی جامع تجهیزات OEE۱ روز
11آشنایی با 5S۱ روز
12مدیریت کاهش هزینه ها۳ روز
13مدیریت قراردادها۳ روز
14مدیریت زمان۲ روز
15رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )۲ روز
16تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها با استفاده از متدولوژی سیستم های نرم ( SSM)۲ روز
17مدیریت تحول۲ روز
18مدیریت استرس۱ روز
19مدیریت تصمیم گیری و مدل تصمیم گیری۲ روز
20هفت ابزار 7Tools۱ روز
21تدوین طرح کسب و کار Business Plan۲ روز
22تولید ناب۲ روز
23برنامه ریزی منابع سازمانی ERP۲ روز
24مدیریت رفتار سازمانی۳ روز
25نظریه محدودیت ها TOC۳ روز
26چارچوب های یک سیستم مؤثر مدیریتی و مستند سازی آن۲ روز
27شیوه های کارتیمی۲ روز
28تفکر سیستمی۱ روز
29تدوین شایستگی های سازمانی۱ روز
30سیستم مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادات بر اساس آئین نامه Suggestion System۲ روز
31اصول گزارش نویسی۱ روز
32مدیریت هزینه با تاکید بر استراتژی۱ روز
33سنجش رضایت در بخش خدمات بر اساس مدل SERVQUAL۲ روز
دوره های آموزشی بازاریابی و فروش
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1روش طراحی و تدوین کمپین تبلیغاتی ( با رویکرد بازار ایران)۲ روز
2رهبری و مدیریت فروش۲ روز
3مدیریت روابط عمومی۱ روز
4اصول و فنون مذاکرات موفق ( حرفه ای )۲ روز
5فروش حرفه ای (Sales Master )۲ روز
6زبان بدننیم روز
دوره های آموزشی مدیریت پروژه
#نام دوره آموزشیمدت دوره
1آمادگی آزمون PMP۵ روز
2آشنایی با استاندارد PMBOK۵ روز
3آشنایی با متدولوژی مدیریت پروژه PRINCE2۵ روز
4سیستم های اطلاعات مدیریت پروژهPMIS۲ روز
5مدیریت و مهندسی ارزش بر اساس EN 12973:2000 و SAVE۲ روز
6کارگاه مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVPM۲ روز
7مدیریت و اجرای پروژه های EPC۲ روز
8آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)۳ روز
9مدیریت دعاوی پروژه۲ روز
10مبانی نرم افزار MSP2010۳ روز
11نرم افزار PRIMAVERA P6 ( مقدماتی)۳ روز
12نرم افزار PRIMAVERA P6(پیشرفته)۲ روز
13مدیریت ریسک برای مدیران پروژه وسازمان۲ روز
14ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی و توجیه پذیری پروژه۳ روز
15مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استانداردISO10006:2003۲ روز
16بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM3۳ روز
17نظام های اجرایی پروژه۲ روز
18مدیریت ساخت پروژه۲ روز
19مدیریت مهندسی پروژه۲ روز
20مدیریت تدارکات۳ روز
21مدیریت هزینه و کنترل پروژه۳ روز