امروز، دوشنبه ۰۴ تیر ماه ۱۴۰۳

خدمات مطالعاتی و پژوهشی

تحقیق و پژوهش به منظور شناخت عوامل رشد زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت همسو کردن وضعیت موجود با اهداف و رسالتها، از زیر بنایی‌ترین نیازها و ضرورت‌های یک سازمان می‌باشد. برنامه‌های آموزشی، مشاوره و استقرار سیستم‌های مختلف و تصمیمات حیاتی در جهت رسیدن به اهداف سازمان نیازمند این عامل بنیادی می‌باشد. در این راستا شرکت فرآیند تحقیق به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و فعالیتهای خود و همچنین شناخت نیاز جامعه مدیران از ابتدای شروع فعالیت، خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی را در سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.

شبکه IRAN BOOK2000 بزرگترین شبکه علمی کتاب مدیریت در ایران می باشد. این شبکه که با همکاری و مشارکت جمعی از متخصصین به منظور ارائه خدمات نوین به جامعه مدیران، اساتید، دانشجویان، مولفین و مترجمین طراحی و راه اندازی گردیده از سال 1381 تا سال 1383 مراحل تحقیق، طراحی، تدوین و راه‌اندازی را طی نموده است. شبکه IRAN BOOK2000 در قالب یک کتابخانه الکترونیکی شامل کلیه کتابهای مدیریتی می‌باشد که تا به امروز به چاپ رسیده است. این سایت نمایشی است از اطلاعات شناسنامه کتاب، طرح روی جلد، فهرست مطالب، منابع و مراجع.

این شبکه بعنوان بزرگترین و کاملترین مرجع کتاب مدیریت ایران با اهداف ذیل دایر گردیده است:

ایجاد و گسترش فرهنگ استفاده از کتاب مدیریت در بین جامعه مدیران کشور
دسترسی آسان به کلیه کتابهای مدیریتی
شناسایی و ارتباط با مؤلفین، مترجمین و ناشرین سراسر کشور
توزیع کتاب به کلیه متقاضیان در سراسر کشور

این شبکه از تمامی ناشرینی که کتاب آنها تا به امروز در سایت مذکور قرار نگرفته است دعوت بعمل می آورد تا با ارائه 2 نسخه از کتاب مورد نظر، به طور رایگان به معرفی آن جهت استفاده سایر متقاضیان بپردازند. IRAN BOOK2000 درآینده نزدیک در نظر دارد پس از تکمیل و ارتقا کتابخانه مدیریت به راه اندازی سایر رشته های تخصصی نیز بپردازد.