امروز، دوشنبه ۰۴ تیر ماه ۱۴۰۳

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

۵ ابزار برای انگیزش کارکنان :
۱۴۰۰/۰۲/۰۷

1⃣_کلمات تایید کننده:

استفاده از کلمات ترغیب کننده که موجب می شود کارکنان موفقیت بیشتری بدست آورند .

2⃣_مشارکت:
کمک کردن به کارکنان برای انجام وظایف و به مقصود رساندن پروژه‌ها کمک می کند تا در آنها ایجاد انگیزه شود.

3⃣_وقت کیفیت:
اختصاص زمان به فرد کارکنان توسط مدیریت منجر به توجه بیشتر به مسائل کارکنان و افزایش انگیزه آنها می شود.

4⃣_تماس فیزیکی:
این مورد می تواند شامل دست دادن در مواقع موفقیت ارتباطات فیزیکی ویژه مانند High sباشد.

5⃣_هدایای مناسب:
بخش اصلی این ابزار توجه و فکر کردن است نه هزینه ای که برای آن میکنید باید وقت بگذارید وبفهمید کارمند شما از چه چیزی خوشش می آید این ابزار قویترین راهبرد توسعه نگرش است.