امروز، دوشنبه ۰۴ تیر ماه ۱۴۰۳

خدمات آموزشی

دوره های تخصصی
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1تربیت مدرس و کارشناس رسمی مدیریت کیفیت۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
2تربیت کارشناس مدیریت کیفیت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
3تربیت مدرس و کارشناس رسمی مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
4تربیت مدرس و کارشناس رسمی مدیریت انرژی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
5تربیت مدرس و کارشناس رسمی مدیریت ایمنی مواد غذایی(HACCP)۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
6تربیت مدرس و کارشناس رسمی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
7دوره جامع مدیریت تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM۳ماهاطلاعات بیشتر ...
8مدیر ارشد کسب و کار۳ماهاطلاعات بیشتر ...
9دوره جامع مدیریت بازاریابی و فروش(تربیت مدیر بازاریابی و فروش بر اساس استانداردهای ISO10000۳ماهاطلاعات بیشتر ...
10دوره جامع مدیریت آموزشی (تربیت مدیر و کارشناس آموزش بر اساس استاندارد ISO10015۳ماهاطلاعات بیشتر ...
11تربیت مدیر مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی۳ماهاطلاعات بیشتر ...
12دوره جامع تکنیک های مدیریت ( تربیت مدرس و کارشناس رسمی)۳ماهاطلاعات بیشتر ...
13دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOOK۳ماهاطلاعات بیشتر ...