امروز، چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

امروز دیگرتبلیغات فقط پول خرج کردن و صرف بودجه زیاد نیست !
۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شرکت، کسب و کار، سازمان و فرد کوچک و بزرگ هم ندارد. همه‌ و همه به تبلیغ نیاز دارند؛ اما‌ نه به هر شکلی و با هر مسیری که شود. بهترین نوع تبلیغات؛ تبلیغ هوشمندانه بر اساس شناخت کاملِ حوزه و‌ بازار تخصصی فعالیت سازمانهاست

بسیار دیده میشود صاحبین مشاغل و رهبران #برند ها دوست دارند بر اساس تجربه های گذشته خود پیش بروند که معمولا هم این تجارب با آزمونُ خطا بدست آمده است

تجربه برای این است که مسیر و کارهای خطای گذشته دوباره تکرار نشود. شما با تجربه گذشته نمیتوانید بر مبنای اتفاقات بازار و دغدغه های امروزتان گام بردارید و تصمیم بگیرید !

(سِت گودین/استاد بازاریابی)