امروز، جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید!
۱۳۹۹/۱۰/۱۰

هر چند وقت یک بار، کسانی که به‌طور مستقیم به شما گزارش می‌دهند، از شما انتقاد می‌کنند؟ آنها چند وقت به چند وقت از شما تعریف و تمجید می‌کنند؟

اگر پاسخ‌های شما به این دو سوال به گونه‌ای باشد که انتقاد کارمندان از شما به ندرت و تعریف و تمجید آنها به وفور اتفاق بیفتد، باید به شدت نگران شوید و در روش‌های مدیریتی خود تجدیدنظر کنید، چرا که شما به‌طور پیوسته در حال درجا زدن و سقوط هستید و خودتان خبر ندارید.

این، هنر یک مدیر است که کارمندان خود را برانگیخته کند تا از او انتقاد کرده و به کامل تر شدن او کمک کنند.

انتقاد را به پدیده‌ای طبیعی و عادی در سازمان تبدیل کنید. اینکه مدیری به کارکنان خود اجازه دهد تا با خیال راحت و در امنیت کامل از او انتقاد کنند به تنهایی کافی نیست، بلکه باید انتقاد کارکنان از مدیر را به پدیده‌ای طبیعی و عادی در سازمان خود تبدیل کنند.

تبدیل انتقاد به موضوعی رایج در سازمان موجب ایجاد و افزایش حس اعتماد و امنیت بین کارکنان می‌شود و بهترین پیشنهادها و ایده‌ها، حتی آنهایی که کاملا مخالف با نظر مدیران هستند را به درون سازمان سرازیر می‌سازد.

  آموزه های سازمانی