امروز، پنجشنبه ۰۶ آبان ماه ۱۴۰۰

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

چه مواردی بیش از همه مزاحم کار می‌شود؟
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

▪️همکاران پرحرف: ۸۰ درصد

▪️سر و صدای محل کار: ۷۰ درصد
▪️تغییرات زیاد محل کار: ۶۱ درصد
▪️جلسات: ۶۰ درصد
▪️شبکه‌های اجتماعی: ۵۶ درصد

این نتایج طی یک نظرسنجی با شرکت هزار نفر کارمند به دست آمده است.